Loading...

مبانی حقوقی فعالیت‌های سازمان

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه

مبانی حقوقی فعالیت‌های سازمان

1- قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

2- قانون انتزاع وظایف مربوط به بهزیستی از وزارت بهداری و بهزیستی و انتقال وظایف وزیر بهداشت به وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور مصوب 10/12/1359 مجلس شورای اسلامی

3- قانون ادغام واحدهای تربیتی شهرداری های سراسر کشور در سازمان بهزیستی مصوب 6/5/72 مجلس شورای اسلامی

4- اصلاح قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 9/11/1375 مجلس شورای اسلامی

5- قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 مجلس شورای اسلامی

6- قانون برنامه 5 ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی، ‌سیاسی و فرهنگی کشور مصوب 11/6/82 مجلس شورای اسلامی

7- ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی

8- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/83 مجلس شورای اسلامی

9- آئین نامه اجرائی جزء 5 بند الف ماده 192 قانون برنامه 5 ساله سوم مصوب مورخ 28/2/80 هیأت محترم وزیران در خصوص ساماندهی امور بیماران روانی مزمن

10- آئین نامه اجرائی جزء 5 بند الف ماده 192 قانون برنامه 5 ساله سوم مصوب مورخ 26/1/83 هیأت وزیران در خصوص ساماندهی امور سالمندان

11- آئین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب مورخ 8/4/1384 هیأت وزیران

13- تبصره های مندرج در قوانین بودجه سنواتی

14- قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی