Loading...

بھزیستی پیشگام در پیشگیری و درمان اعتیاد است

بھزیستی پیشگام در پیشگیری و درمان اعتیاد است


رئیس اداره بھزیستی شھرستان خدابنده در کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه مدرسان حوزه اعتیاد این
شھرستان با بیان اینکه اعتیاد می تواند امنیت جامعه را تھدید کند گفت : بھزیستی در تلاش است با ارائه آموزشھای
تخصصی و لازم به جامعه ھدف، علاوه بر پیشگیری اولیه از اعتیاد نتایج و عواقب آن را معرفی و با این پدیده شوم مبارزه
کند.
به گزارش روابط عمومی بھزیستی شھرستان خدابنده،عصمت نصیری قیداری ، با اشاره به اینکه موضوع اعتیاد در
سه سطح دنبال میشود، افزود:پیشگیری،درمان و حمایت پس از بھبودی سه مرحله فعالیت بھزیستی در راستای کاھش اعتیاد در جامعه است
وی اعتیاد به مواد مخدررا یکی ازمعضلات اساسی زندگی بشر برشمردو تصریح نمود :درمان سوء مصرف مواد به معنی
ازبین بردن نیاز جسمی و روحی فرد به مواد و بازگرداندن او به زندگی عادی است وبا شناخت مفھوم اعتیاد، شرایط
وحساسات یک فرد معتاد وعوامل موثر در ترک، میتواند کمک شایسته ای به بیمارنماید
این مقام مسئول مراحل درمان اعتیاد را انکار ، پیش تامل ، تفکر ، اقدام و نگھداری عنوان نمود و افزود : عوامل موثر در
ترک اعتیاد وجود انگیزه برای قطع مصرف مواد ، وجود شبکه ی حمایتی قوی ، شرایط یک زندگی با ثبات ، وجود یک
محیط امن و سازمان یافته،احساس ھدفمندی و مشارکت در اجتماع ، وجود فردی که تجربه در اختیار بیمار قرار می
دھد است
نصیری از دیگر دغدغه ھای بھزیستی را حفظ پاکی سایر اعضاء خانواده معتاد از این آسیب عنوان نمود و گفت : در این
خصوص نیز مشاوره ھای تخصصی بصورت رایگان توسط مشاورین بھزیستی برای خانواده ھای آسیب دیده از مواد
مخدر صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در این دوره ١ روزه که با حضور نمایندگان ادارات برگزار شد در خصوص اعتیاد و آسیب ھایی که از این
طریق متوجه جامعه و خانواده می شود و ھمچنین راه ھای پیشگیری از آن ، انواع مواد مخدر ، شیوه ھای متداول ترک
اعتیاد ، آموزش مھارت ھای مقابله با آسیب ھای اجتماعی از جمله اعتیاد آموزش ھای لازم ارائه گردید
نصیری با اشاره به فعالیت ١مرکز اقامتی بھبود و بازتوانی افراد دارای اختلال مصرف مواد دارای مجوز به شیوه ھای
پرھیز مدار در این شھرستان تاکید کرد : این مرکزخدمات غیر دارویی برای مصرف کنندگان مواد مخد و یا روانگردان ارائه
می دھد
.