Loading...

خانه امن بهزیستی مامنی برای زنان آسیب دیده

خانه امن بهزیستی مامنی برای زنان آسیب دیده


معاون امور اجتماعی بهزیستی  استان زنجان با بیان اینکه  مرکز دولتی خانه امن بهزیستی زیر مجموعه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی و بوده ولی در حال حاضر زیر نظر مسئول اورژانس اجتماعی فعالیت می کند گفت : هدف بهزیستی تحکیم بنیان و تقویت کانون گرم خانواده است و به همین منظور در خانه امن به عنوان یکی از فعالیت های حمایتگر بهزیستی، تلاش می شود از خانواده و اعضای آسیب پذیر آن  که همان زنان و دختران آن خانواده ها هستند در مقابل خشونتی که ممکن است از سوی سایر اعضای خانواده، به ویژه پدر و یا برادر ایجاد شود حمایت نموده، و بستر خانواده را برای حضور فرد در شرایطی عاری از خشونت فراهم نماید.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان ، سلمان حسینی خاطر نشان کرد:  خانه امن بهزیستی پناهگاهی برای اسکان زنان و کودکان همراه آنان است، افزود: این زنان به دلیل در معرض خشونت واقع شدن و یا احتمال مورد خشونت قرار گرفتن، نیاز به اسکان در محل امن دارند تا کارشناسان مددکاری و روان شناسی با مداخلات تخصصی خود بتوانند زمینه حضور مجدد فرد خشونت دیده و با در معرض خشونت در خانواده با شرایطی بهتر فراهم آید و این مداخلات تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
حسینی با اشاره به ارایه تمامی حمایت های روانی اجتماعی از زنان در خانه امن، بیان کرد: در خانه امن، مداخلات به صورت کوتاه مدت برای پاسخگویی به نیازهای اساسی مانند: خوراک، پوشاک، سرپناه و امنیت و مداخله های بلند مدت شامل اقدامات تخصصی به منظور حمایت و توانمندسازی مراجعان انجام می شود و به صورت شبانه روزی در دسترس است.
وی با بیان این که در خانه های امن مددکار اجتماعی، روان شناسان بالینی ، مشاور حقوقی، فعالیت دارند و در صورت لزوم از خدمات روانپزشکی و پزشکی در خصوص مددجویان خانه امن استفاده می شود، یادآور شد : زنان خشونت دیده که از طرق مختلف می توانند از خدمات مرکز خانه امن استفاده نمایند. مراجعان می توانند به صورت حضوری و یا با استفاده از خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 از خدمات این مرکز بهره مند شوند.
حسینی مهم ترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سوء استفاده جنسی، افزایش حمایت‌های قانونی از آنها را عنوان نمود و افزود : افزایش آگاهی‌های اعضای خانواده‌ از مصادیق و مظاهر خشونت و شیوه های مقابله با آن، استفاده از امکانات سایر ادارات به ویژه آموزش و پرورش  برای اطلاع رسانی و توان افزایی دانش دختران و زنان در خصوص خشونت و راه های مقابله با آن، کمک به زنان و دختران برای گزارش  خشونت‌های خانگی در خصوص خود از مهمترین اقداماتی است که می توان در مقابله با خشونت  های خانوادگی صورت پذیرد.