Loading...

برخورداری از تفکر انتقادی لازمه پیشرفت در زندگی است

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه
  • مطالب سایت
  • خبر
  • برخورداری از تفکر انتقادی لازمه پیشرفت در زندگی است

برخورداری از تفکر انتقادی لازمه پیشرفت در زندگی است

 
هدف از آموزش مهارت های زندگی ، تغییر نگرش و آگاهی نسبت به محدودیت ها و توانایی های خود، آشنایی با دیگران ، جامعه و جهان در نتیجه ایجاد و تقویت مهارت ها و توانایی هایی برای زندگی موفق تر در عرصه های فردی و اجتماعی است. در جهانی که پیوسته در حال تغییر و تحول است، توانمندی در تفکر و داشتن تفکر نقادانه و آموزش آن به عنوان یکی از مهارت های زندگی ضروری است.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی  گفت : در دنیای پرچالش امروزی، که شناسایی درست از نادرست و تشخیص حقیقت به دشواری انجام می شود داشتن مهارت تشخیص و آموزش و یادگیری تفکر انتقادی و دادن فرصت تفکر ونقد بسیار مهم می باشد. وی افزود نقد کردن یعنی سوال و ارزیابی کردن وتفکر در باره تفکر است و در جستجوی شواهد ، دلایل و مدارک برای یک قضاوت و نتیجه گیری است   وبا زیر سوال بردن و کم ارزش جلوه دادن مسایل و موضوعات تفاوت دارد. نقد کردن یعنی:  نه بی دلیل چیزی را بپذیریم و نه بدون دلیل آن را رد کنیم.
وی ادامه داد : افرادی که در تفکر نقادانه توانمند می شوندکه  به جستجو ارزیابی  تجزیه و تحلیل یافته ها و دانسته ها و اطلاعات به دست آمده خود و دیگران بپردازند و تاکید بر آن است که شواهد و دلایل و مدارک عینی و واقعی برای تاییدیا رد یک فکر را جمع آوری و بررسی کنند.
بیگلری یادآور شد :یکی از نکات مهم و در تفکر نقادانه فرق گذاشتن ین مشاهده و قضاوت در ارزیابی پدیدهای اطراف ماست . تفکر انتقادی به افراد کمک میکند تا نسبت به مسایل پیرامون خود منفعل نبوده واحساس فعال بودن و منشائ اثر بودن داشته باشند. به کمک گسترش دامنه آگاهی و وسعت دید خود درتمام مراحل زندگی از جمله  شغل و حرفه خویش، دارای رفتارهای فراکنشی باشند، در مسائل حرفه ای به تعبیر و تفسیرهای فعال و ماهرانه بپردازند و از طریق ارزیابی شواهد، روابط و اطلاعات در کار حرفه ای خویش تصمیم درستی بگیرند.
کارشناس پیشگیری بهزیستی تاکید نمود : در حقیقت، از طریق تفکر انتقادی، اشخاص میتوانند با طرح پرسش و جمع آوری اطلاعات، مشاهده و ارزیابی  و استدلال منطقی در تمام مراحل زندگی مانند  انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب همسر و مسائل شغلی خودبا قاطعیت تصمیم بگیرند. همچنین  یادگیری مهارت تفکر نقادانه در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیز نقش بسزایی دارد.