Loading...

پذیرش گروه سنی شیرخوار در 23 مهد کودك بهزیستی

پذیرش گروه سنی شیرخوار در 23 مهد کودك بهزیستی

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان ، با بیان اینکه در حال حاضر 165 باب مهد کودك در سطح استان زنجان تحت نظارت بهزیستی فعالیت می نمایند افزود : از این تعداد 23 مهد کودك داراي گروه سنی شیرخوار است.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان ، سلمان حسینی در دوره آموزشی شیرخوار ویژه مربیان مهد کودك بهزیستی گفت: مهدهاي کودك براساس کیفیت خدمات و رتبه بندي در چهار رتبه چهار ستاره ، سه ستاره ، دو ستاره و یک ستاره به کودکان شیرخوار ارائه خدمت می نمایند.

وي با بیان اینکه کودکی سرآغازي براي پایه ریزي جوانب مختلف دوره هاي بعدي زندگی است اظهار نمود:براي داشتن جامعه اي سالم با انسانهاي سالم و توانمند، باید زمینه رشد و تعالی شخصیت افراد از همان دوران کودکی فراهم شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: حضور کودك در مهدهاي کودك نقشی مطلوب و موثري در شکل گیري شخصیت کودك دارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان تصریح نمود: ضمیر کودك در ابتدا همانند لوح سفیدي است که قابلیت ترسیم و پذیرش تعالیم و مبانی مختلف را دارد بنابراین هدایت و ساماندهی اصولی این ظرفیت می تواند در رشد و تعالی مطلوب کودك و پایه گذاري آینده اي مناسب براي وي مؤثر واقع شود.

حسینی مهد کودك را محیطی اجتماعی و مناسب براي کودکان دانست و یادآور شد: کودك در این محیط در ارتباط با جمع همسالان خود نحوه برقراري ارتباط با سایرین، قدرت تصمیم گیري و بسیاري از رفتارهاي درست اجتماعی را می آموزد.

وي ویژگی هاي دوره شیرخوارگی ، تفاوت هاي کودکان در دوره شیرخوارگی ، اهمیت بازي با کودك شیرخوار ، نقش و اهمیت جایگاه مربی بعنوان مراقب اصلی کودکان شیرخوار را از اهداف اصلی این دوره آموزشی برشمرد.

وي با بیان اینکه 465 مربی در مهدهاي کودك در سطح استان زنجان مشغول بکار هستند ادامه داد: از این تعداد 70 نفر بعنوان مربیان شیرخوارفعالیت دارند.

وي تعداد کودکان مهدهاي کودك در سطح استان را نزدیک به 6 هزار نفر اعلام نمود و افزود: این تعداد شامل گروه هاي سنی شیرخوار، نوپا و نوباوه می شود.