Loading...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

به استناد صورتجلسه کمیسیون ماده ۲ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان به شماره ۹۷۰۰۱۳ مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ اداره کل بهزیستی استان زنجان  در نظر دارد دو دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز  خود را از طریق مزایده عمومی در زنجان به فروش برساند.از متقاضیان دعوت می شود جهت رویت و اخذ اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی از تاریخ  ۱۳۹۷/۰۳/۰۹  لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ در ساعات اداری به نشانی:میدان ۱۵ خرداد_ جنب مزار شهدا_ واحد دبیرخانه اداره کل بهزیستی استان زنجان مراجعه نمایند.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 07 خرداد 1397 ساعت 16:35