Loading...

70 معتاد بهبود یافته شهرستان خدابنده صاحب شغل شدند

70 معتاد بهبود یافته شهرستان خدابنده صاحب شغل شدند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده با بیان اینکه ایجاد اشتغال از رویکردهاي مهم بهزیستی جهت توانمند سازي جامعه هدف است گفت : 70 معتاد بهبود یافته شهرستان خدابنده صاحب شغل شدند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان خدابنده، عصمت نصیري قیداري ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: بازتوانی ،حمایت از معتادین و ایجاد اشتغال مجموعه اقداماتی هستند درراستاي کمک به فرد بهبود یافته جهت بازگشت به زندگی مستقل و حمایت از خانواده این افراد وي حمایت از معتادین بهبود یافته و بازتوانی آنها را از وظایف تخصصی بهزیستی عنوان نمود و افزود:سال گذشته بیش از 1هزار معتاد خود معرف از خدمات بهزیستی این شهرستان بهره مند شدند.
این مقام مسئول با بیان اینکه معتادان بهبودیافته براي دستیابی به شغل، باید مدارك رهایی از اعتیاد داشته باشند، خاطر نشان کرد: پس از ترك اعتیاد بهزیستی براي معتادین بهبود یافته پرونده آماده سازي شغلی تشکیل می دهد و شرایطی را فراهم می کند که در کارگاه هاي آماده سازي شغلی و مهارت زندگی و همچنین دوره هاي فنی و حرفه اي شرکت نمایند.
نصیري با بیان اینکه سال گذشته اعتباري بالغ بر 5 میلیارد ریال در زمینه اشتغال زایی به معتادین بهبود یافته بهزیستی شهرستان خدابنده اختصاص یافته اظهار کرد:نهادینه کردن ارزشها و هنجارها از طریق آموزش و مهارتهاي زندگی به خانواده که رکن اصلی در پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی است موجب کاهش بزهکاري در سنین مختلف می شود
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 13 ارديبهشت 1397 ساعت 09:52