Loading...

طرح پایش ارزیابی فراگیر مهدهاي کودك بهزیستی شروع شد

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه
  • مطالب سایت
  • خبر
  • طرح پایش ارزیابی فراگیر مهدهاي کودك بهزیستی شروع شد

طرح پایش ارزیابی فراگیر مهدهاي کودك بهزیستی شروع شد

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: اجراي طرح پایش و ارزیابی فراگیر 164 مهدکودك تحت نظارت بهزیستی استان زنجان توسط تیم ارزیاب استان آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان ، سلمان حسینی گفت: کودکی مهمترین دوران شکوفایی انسان و اساسی ترین پایه تامین کننده سلامت در دوره هاي بعدي زندگی از لحاظ جسمانی ، روانی و شخصیتی است .
وي با بیان اینکه یکی از عوامل موثر بر رشد همه جانبه کودکان ، عوامل محیطی است اظهار نمود: شرایط فیزیکی و تجهیزات موجود،بهداشت و ایمنی،تغذیه ،رعایت قوانین و مقررات و نیروي انسانی کارآزموده و دوره دیده مهمترین شاخص هایی هستند که در مهدهاي کودك تحت نظارت بهزیستی ارزیابی می شود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: رتبه بندي مهدهاي کودك شهري و سطح بندي مهدهاي کودك روستایی از اهدافی است که این طرح دنبال می کند. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان تصریح نمود: مهدهاي کودك شهري مناطق کم برخوردار و مهد هاي روستایی به رتبه هاي یک تا سه و مهدهاي کودك شهري نیز بر اساس کیفیت ارائه خدمات به یک تا چهار ستاره درجه بندي می شوند.
وي یادآور شد: تجارب و بازخوردهایی که کودکان از محیط دریافت می کنند و ارتباط و تعاملی که با محیط دارند، رشد وآموزش او را تحت تاثیر قرار می دهند.
حسینی افزود : مهد هاي کودك با هدف کمک به رشد همه جانبه کودکان و رشد استعداد ها و علایق آنها شکل گرفته است و در این راستا ارزشیابی مهد هاي کودك که مسولیت خطیر پرورش و مراقبت از کودکان را بر عهده دارند از اهمیت به سزایی برخوردار است.
وي رتبه بندي را عامل ارتقاء کیفی خدمات مهدهاي کودك بر شمرد و ادامه داد :مهدهاي کودك بر شخصیت کودکان تأثیر می گذارد و مربیان آموزش دیده ،کارآمد و متخصص در زمینه تربیت کودك می توانند به بهترین شکل کودکان را تربیت کنند.
وي افزود: مهمترین هدفی که در این طرح دنبال می شود ارتقاء سطح کیفی و بهینه سازي خدمات در مهدهاي کودك است که توسط تیم ارزیاب متخصص صورت می پذیرد.
وي گفت : این طرح از نیمه اسفند ماه سالجاري در 164 مهد کودك شهري و روستایی به صورت هماهنگ آغاز گردیده و تا پایان اردیبهشت ماه سال 97 ادامه خواهد داشت .