Loading...

طرح خانه و مدرسه بهزیستی پل ارتباطی فرزند پروري مثبت است

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه
  • مطالب سایت
  • خبر
  • طرح خانه و مدرسه بهزیستی پل ارتباطی فرزند پروري مثبت است

طرح خانه و مدرسه بهزیستی پل ارتباطی فرزند پروري مثبت است

معاون امور پیشگیري بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه نهاد خانواده یکی از اساسی ترین و موثرترین ارکان جامعه در روند شکل گیري زندگی اجتماعی است افزود : طرح خانه و مدرسه بهزیستی پل ارتباطی فرزند پروري مثبت است.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان ، گل نساآقامحمدي در مراسم اختتامیه طرح خانه و مدرسه گفت: طرح fast برنامه اي باهدف حمایت از ارتباط مثبت و مؤثر میان والدین ، فرزندان در خصوص راهبردهاي مثبت فرزند پروري است.
وي اظهار نمود: این برنامه باهدف ارتقاء انعطاف پذیري کودکان در مقابل عوامل خطر ساز و همچنین توانمندسازي والدین جهت ایفاي هرچه بهتر نقش خود بهعنوان اولین منابع پیشگیري اولیه از مصرف مواد طراحی و تدوین شده است.
این مقام مسئول ، پیشگیري از اعتیاد، تقویت و حمایت جهت ایجاد رابطه کوتاه مدت ، بلند مدت در دوره هاي مختلف زندگی رااز اهداف برگزاري این طرح بر شمرد و خاطر نشان کرد: پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی و بسترسازي براي رشد وبالندگی فرزندان اهمیت دارد چرا که اگر هم افزایی در بین زوجین وجود نداشته باشد خانواده مهمترین عامل وبستر رشد آسیب هاي اجتماعی خواهد بود.
وي یادآور شد: این طرح بهمنظور ایجاد ارتباط و تعامل مثبت و مؤثر میان والدین و مدرسه، کودکان کمتر در معرض افت تحصیلی، سو ءمصرف مواد ، الکل، بزهکاري، رفتارهاي ضداجتماعی، سو استفاده جنسی، غفلت و مشکلات روحی و روانی با همکاري اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان برگزار گردید.
وي با اشاره به اینکه یک کودك در لایه هاي مختلف سیستمهاي اجتماعی، خانواده، جامعه و فرهنگ رشد پیدا میکند و ابتدا در محیط خانواده قرار گرفته ، سپس وارد مدرسه و اجتماع می شود و بر اساس آن رشد و نمو پیدا می کند ادامه داد: در این طرح کودکان هم سن و سال در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند تا از این طریق به حمایت از یکدیگر پرداخته و والدین نیزبدلیل مشغله و وظایف متعدد و سنگین درمراقبت، تربیت و بزرگ کردن احساس تنهایی نکنند.
وي افزود: هوش هیجانی براي کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ کودك باید بتواند خود را بشناسد و ابراز وجود کند و در دوران بزرگسالی بر اساس تخصص و آمادگی ذهنی، خود را نشان دهد.
وي با بیان اینکه تمام متخصصان از جمله معلمین ، مشاورین و مربیان که درارتباط با کودك هستند باید از طریق یک رابطه توام با احترام به والدین سعی در کمک به موفقیت کودك داشته باشند تصریح نمود: تقویت روابط خانوادگی و ایجاد یک رابطه صمیمی بین اعضاء خانواده می تواند آثار و نتایج ارزشمندي در پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی داشته باشد.
وي گفت: اجراي برنامه خانه و مدرسه از سال 94 آغاز گردیده وخانواده ها می توانندبه صورت داوطلبانه در آن حضور یابند و این برنامه براي سومین سال متوالی در مهدهاي کودك منتخب تحت نظارت بهزیستی استان برگزار شد.
گفتنی است : طرح fast در مقابله با بزهکاري نوجوانان، خشونت، اعتیاد و ترك تحصیل فرزندان اجرامی شود تا اختلالات رفتاري در کودکان کاهش پیدا نموده و در نهایت منجر به افزایش کارکرد خانواده گردد.