آئين‌نامه اجرايي شيوه فعاليت اتاق فكر بهزيستی استان زنجان

·     تعاريف :

- اتاق فكر : نوعي ساختار غیر رسمی با ماهيت مشاوره اي به عنوان كمك كار مدير-معاونین و روسای شهرستان هابا مكانيزم‌هاي مشاوره‌اي، پژوهشي، اجرايي ، ارتباطي وغيره بوده كه اقدام به بررسي ابعاد مختلف مسائل (استراتژيك يا جاري ) بهزیستی استان زنجان وارايه راهكارهاي عملياتي مناسب جهت حل آنها مي باشد . نظر كاركردي مسئله محور می باشند. اتاق‌هاي فكر وظيفه تصميم سازي و طراحي سياست‌ها و راهكارها را داشته ، اما مجاز به تصميم‌گيري و برنامه ريزي نخواهند بود.

- اهميت اتاق هاي فكر:

اتاق هاي فكر ، نوعي از ساختارهاي غیررسمی مورد استفاده در نظامهاي مديريت دانشهستند از نقاط قوت اين ساختارها ، پاسخگويي سريع و انعطاف پذير به مسايل و مشكلات مطرح در سطوح كلان سازماني، لايه بندي، ارايه و بستر سازي جهت كاربرد سريع دانش در عمل و مقابله يا پيشگيري از مشكلات مي‌باشد. همچنين ازبعد ماهيتي، اتاق‌ها و تالار فكر، پروژه محور بوده يعني مي‌بايست مسايل موردي و تخصصي را حل نمايند.

 از طرف ديگر بايد توجه داشت ضعف ارتباط ارگانيك بين حوزه‌هاي نظر و عمل ، يعني مراكز تفكر و افراد متفكر با سازمانها ، نارسايي است كه اگر چه به درجات مختلف در همه جاي دنيا وجود دارد ولي وجود ارتباط كاركردي بين اين دو حوزه نه تنها يك ارتباط بهينه بلكه نوعي ارتباط ضروري بوده چرا كه فقدان آن باعث افت عملكرد و ايجاد ضرر به منافع سازماني و ملي مي‌گردد. دريك بيان ساده ، سازمان‌ها به عنوان بخش اجرايي مسئوليت طرح دغدغه و بيان مساله را داشته و مراكزتفكر نيز در مقابل ، صرف نظر از نوع تحقيق ، وظيفه مطالعه دغدغه ، روشمند كردن و هدايت نظري و مفهومي آن براي رسيدن به پاسخ‌هاي كاربردي را دارد . فقدان چنين ارتباطي هر دو بخش را گرفتار ركود نموده و آنها را درگيرمناسك گرايي سازماني مي‌نمايد و در نتيجه ، هدف غايي در هر دو بخش به دست فراموشي سپرده مي‌شود.

 با توجه به توضيحات ارايه شده ، برخي سازمان‌هاي اجرايي كه به اين گسست آگاهي يافته ، روش‌هاي مختلفي را براي احياء اين رابطه تعريف مي‌نمايند . تشكيل اتاق فكر، يكي از اين روشهاست كه به عنوان نقطه ارتباط اصحاب نظر و عمل سعي دارد با احياء رابطه بين اين دو ، در راستاي اصل تحقيق و توسعه گام بردارد .

 اعضا اتاق فكر:

نظر به اين كه اتاق فكر مسئله محور هستند ، انتظار ميرود كه بتوانند راه حل هاي عملي و نه صرفاً نظري براي مسايل ارايه نمايند. لذا اهميت خبرگان سازمان بهزیستی، فعالان در حوزه بهزیستی و كساني كه در خصوص فعالیتهای بهزیستی داراي سابقه و دانش علمی و عملي ويژه هستند، در اين اتاق از جايگاه ممتاز برخوردار خواهند بود. بر اين اساس اعضاي اتاق را افراد زير تشكيل مي دهند:

    1- خبرگان سازمان شامل:

            الف) بازنشستگان با سابقه اجرايي موفق؛

            ب)  مديران مراکز و موسسات موفق

2-  شخصيت‌هاي حقيقي دانشگاهي و تحقيقاتي كه در زمينه بهزیستی، فعاليت هاي تحقيقاتي ارزشمند و مهم انجام داده باشند.

تناسب اعضاي خبره در اتاق فكر نسبت به شخصيت هاي دانشگاهي و پژوهشي حداكثر 75 درصد و حداقل 50 درصد خواهد بود.  هراتاق فكر در سطوح استاني داراي يك مدير(در سطوح استاني مدير كل هر استان ) يك دبير(در سطوح استاني کارشناس آموزش و پزوهش) ، يك منشي و حداقل 5 نفر عضو مي باشد.(كل اعضا13 – 5  نفر)

شرايط پذيرش اعضاي دانشگاهي اتاق شامل داشتن مدرك دكتري (يا كارشناسي ارشد با پنج سال سابقه كار اجرايي)، آشنايي با مسائل اجرايي سازمان بهزیستی استان زنجان ، برخورداري از حداقل صلاحيت لازم جهت جذب به عنوان هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي  یا هم تراز آنها( حداقل دو مقاله علمي _ پژوهشي، كتاب ، تحقيق ، تدريس در دانشگاه ).

براي اعضا مدعو غير مدير و يا به عبارتي اعضا كارشناسي اتاق، داشتن مهارت يا ويژگي خاص در حوزه‌هاي علمي تخصصي مي‌باشد . در روند انتخاب اعضا مي‌بايست تعادل بين تعداد اعضا مديريتي و كارشناسي برقرار گرديده و در صورت نياز مي‌توان از مديران ساير دستگاهها‌(حسب مورد) به عنوان عضو دائم يا موردي اتاق استفاده نمود.

 لازم به ذكر است كه مدير، دبير و منشي اتاق‌ها از شرايط ذكر شده در اين بند معاف بوده و تنها شرط احراز ، سمت سازماني آنان خواهد بود).

مديران اتاق‌هاي فكر مجاز بوده در صورت فوري بودن روند رسيدگي به مسايل خاص، آنها را راساً در قالب ميكروپروژه ، برون سپاري كرده و در اولين جلسه رسمي به اطلاع اعضا برسانند.

منابع نياز سنجي و تعيين اولويت مسايل قابل بررسي در اتاق‌هاي فكر

 مسائل قابل بحث در اتاق فكر  توسط منابع زير قابل تعيين است:

- مدیر کل- شوراي معاونين ، روسای شهرستان ها؛

-  اعضا اتاق به عنوان نوعي مباحث جديد و كاربردي؛

- در صورت وجود سایت مجازی.

 لازم به ذكر است در هر شرايط، ماهيت كاربردي و اجرايي مسايل بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. در صورتي كه اتاق با مسايل عديده روبرو باشد، مي‌بايست مسايل از نظر اهميت موضوعي و اضطرار زماني ، اولويت‌بندي شود و مسايل داراي اولويت، در اتاق مطرح شود (نياز سنجي محورها).

 روند يا شيوه اولويت‌بندي با توجه به شاخص‌ها و شرايط در نظر گرفته شده توسط اتاق و به شكل مستقل خواهد بود.

- شیوه پرداختن به موضوعات پژوهشی :انجام موضوعات پژوهشی دارای اولویت، به دو شیوه کلی قابل انجام می باشد:

-        مطالعات و بررسي‌هاي کاربردی کوچک و متوسط با روشهای کیفی

اين نوع پژوهش‌ها در قالب اتاق فکراستان به سه شکل قابل انجام است:

الف: جمع بندی مسائل و مشکلات و راه حل آنها صرفاً در قالب بحث کارشناسی در اتاق فکر

ب: بحث در اتاق به همراه انجام میکروپروژه (انجام میکروپروژه حداکثر تا سقف 3 میکروپروژه بلامانع است.)

تبصره: در صورت تخصیص اعتبار در قالب قرارداد.

ج:طرحهای تحقیقاتی متعارف

پس از ارسال عنوان،پروپوزال طرح و شرح خدمات به استان و تایید آن توسط دبیرخانه اتاق فکر،عقد قرارداد در استان و از اعتبارات استانی بلامانع است. ناظر و تاییدکننده استانی این طرح ها اتاق فکر استان می باشد.

-        تحقیقات متعارف

1-  تصویب عنوان به انضمام شرح خدمات هر کدام از عناوین(پس از ارسال به اتاق فکراستان )توسط دبیر خانه اتاق فکر استان ستاد انجام می گیرد.

2-    سپس موضوع با نظارت اتاق فکر استان فراخوان عمومی می شود.

3-    اتاق فکر از بین پروپوزال های رسیده،پروپوزال قوی تر را انتخاب می نماید.

4-   عقد قرارداد در سطح استان صورت می گیرد

·        روال کلی چگونگی انجام موضوعات پژوهشي در اتاق فکر:

1- موضوعات پژوهشی بر اساس اهمیت و ضرورت عملي در اتاق فکر استان مورد بحث قرار می گیرد.

پس از دریافت موضوعات پژوهشی تصویب شده ، می توانند اجرای موضوعات پژوهشی مذکور را به سه صورت پیگیری نماید.

1-4 ) نتیجه گیری موضوع پژوهشی از طریق ایجاد توفان فکری در جلسات با حضور افراد صاحب نظر و ذي صلاح که توسط اتاق فکراستان دعوت می گردند.

در صورتی که این جلسات و اطلاعات مستخرج از آن ،پس از جمع بندی به عنوان راهکار عملی و قابل اجرا برای موضوع پژوهشی مذکور متناسب نباشد، می توان از روش ذیل استفاده نماید.

2-4)در این حالت ، موضوع  از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات اینترنتی و مراجعه به اسناد و مدارک مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و راهکار عملی لازم ارائه می گردد.

توضیح: مبلغ هر کدام از مطالعات کتابخانه ای موضوع این بند باید مشخص و ابلاغ شود.

3-4)در صورتی کهموضوع پژوهشی مورد بحث با هیچکدام از روشهای قبلی میسر نبود ،اتاق فکر استان می تواند از طریق واگذاری موضوع پژوهشی در قالب میکروپروژه اقدام به عقد قرارداد با فرد ذی‌صلاح بنماید.

·        مستند سازي فعاليتها در اتاق‌هاي فكر :

صورتجلسه‌هاي اتاق‌هاي فكر استاني و اتاق‌هاي شهرستانی

 

ضميمه شماره (1) : شيوه نگارش مطالعات و بررسي‌هاي کاربردی کوچک و متوسط با روشهای کیفی

 

1)  هر پروژه بايد در برگيرنده چند بخش مشتمل بر صفحه عنوان ، مقدمه حداكثر 2 صفحه ، طرح مسئله و تشريح كاربردي آن حداكثر 3 صفحه ،واژگان واصطلاحات (به شكل كاربردي)،حداكثر 2صفحه، تئوريها و مدل‌هاي مورد استفاده روش‌شناسي(حداكثر 20 صفحه) ،يافته‌ها وتحليل ونتيجه‌گيري(حداكثر 15 صفحه) ودر نهايت پيشنهادهاي كاربردي با توجه به شرايط كلي و اختصاصي بهزیستی استان زنجان (حداكثر 13 صفحه) باشد. (كليه مطالعات کیفی مي‌بايست همراه گزارش نهايي ، داراي پاورپونت مربوطه نيز باشند) (كل گزارش بين 60-20 صفحه).

2)     بحث مستند سازي مي‌بايست به شكل ويژه در روند نگارش پروژه‌هاي كوچك متوسط کاربردی (منبع نگاري داخل و انتهاي متن ) دنبال شود .

3)   مباحث تا حد ممكن بايد كاربردي ، اجرايي و تجربي باشد و به شكل كاملاً راهگشا و متناسب با شرايط محيط فعاليتي وجهت حل مشكلات طرح شده ارايه گردد .

4)   از نگارش مطالب به شكل گسسته و غير منسجم به شدت پرهيز شده وتوالي مطالب كاملاً مي‌بايست رعايت شود. (مطالب هر بخش كاملاً مرتبط باشد و همچنين بخش‌هاي مختلف نيز مي‌بايست با هم ارتباط داشته باشند.)

5)     گزارشات تكميلي مي‌بايست توسط حداقل نيمي از اعضاء ثابت اتاق‌هاي فكر استاني يا ستادي ، مورد تاييد قرار گيرد.

6)   شيوه پرداخت جهت پروژه‌هاي كوچك متوسط کاربردی دو مرحله اي بوده ( بدون پيش پرداخت ) وحداكثر نيمي از مبلغ قرارداد بعد از ارائه گزارش ويرايش اول (گزارش كامل ارائه شده جهت داوري ) وتاييد اوليه كارفرما به مجري پرداخت مي شود و مابقي مبلغ پس از ارسال گزارش اصلاح شده ونهايي به دبيرخانه ( مبنا تاريخ ثبت در دبيرخانه اتاق فكر ) ،حداكثر ظرف 45 روز پرداخت شده  وچنانچه، جوابيه‌اي از جانب دبيرخانه  اتاق به اتاق هاي فكر استاني يا شهرستانی ارسال نگرديد ، گزارش مربوطه پذيرفته شده تلقي خواهد شد وپرداخت مابقي مبلغ به مجري توسط اتاق‌هاي فكر بلامانع است.(چنانچه مجري پروژه‌هاي كوچك متوسط کاربردی ، امکان ارائه ضمانت‌هاي لازم شامل چك ، سفته و يا ديگرضمانت‌هاي قانوني قابل قبول در قانون جهت چنين كارهايي داشته باشد، در آن صورت مي‌تواند حداكثر 25 در صد كل قرارداد را به عنوان پيش‌پرداخت اخذ نماید . ساير مراحل دريافت نيز همانند مباحث فوق خواهد بود.)

7)   مدت زمان اجراي  پروژه‌هاي كوچك متوسط کاربردی بين 3 تا 6 ماه بوده و تمديد مدت زمان كار براي 2 ماه دیگر ديگر بلامانع است. شروع پروژه نيز با تاريخ تبادل قرارداد ( نه امضای) فيمابين محاسبه گردد كه بايد مكتوب شود.

8)    چنانچه مجري ميكروپروژه‌ها به رد ميكروپروژه خود ويا كسر مبلغي از پروژه اعتراض داشته، مي‌تواند ادله خود را به شكل مستقيم و مكتوب جهت دبيرخانه مركزي اتاق فكر ارسال داشته ونظر دبيرخانه مذكور در اين مورد غير قابل اعتراض بوده و بالاترين مرجع در ساختار اداري تلقي مي‌شود.(حداكثر45 روز بعد از ثبت اعتراضيه در دبيرخانه اتاق فكر )

9)    در صورت فسق قرارداد بعد از شروع (تبادل قرارداد) ازجانب طرفين ، هر يك از دو طرف قرارداد مكلف به جبران ضرر وزيان وارده، حداكثر به ميزان دو برابر مبلغ قرارداد خواهند بود.

10)                        هر يك از قراردادها مي‌بايست الزاماً داراي شرح خدمات، حدود انتظارات از پروژه، و تشريح نوع خروجي مورد نياز باشند.

11)             ساير شرايط قرارداد همانند قراردادهاي تحقيقاتي و در صورت عدم انطباق ، همانند ساير قراردادهاي جاري و قانوني مورد استفاده در استان مي‌باشد

         

ضميمه شماره (2) : دستورالعمل تهيه بانك اطلاعات اعضا اتاق هاي فكر

ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و تجميع كردن اطلاعات مربوط به صاحب نظران و اعضا اتاق هاي فكر، از جمله اقداماتي اساسي و لازم جهت كارآمد سازي و افزايش بهره وري اتاق هاي فكر مي باشد.

1)     دبيرخانه تالار فكر و همچنين دبيرخانه اتاق هاي فكر استاني جهت تهيه بانك اطلاعات اعضا مي بايست اقدام به ايجاد فولدر هاي دو گانه به نام فولدر اعضا فعال و فولدر پتانسيل ها (جهت استفاده آتي) نمايند . در فولدر  اعضا فعال ، فايل  رزومه (C.V) اعضا ثابت و مدعو فعلي قرار مي گيرد . در فولدر پتانسيل ها،  رزومه افراد صاحب نظري كه مي توانند در آينده با اتاق همكاري كنند ، قرار خواهند گرفت .فولدر  اعضا فعال ، داراي دو زير بخش به نامهاي فولدر رزومه رشته اي – موضوعي ( رزومه افراد مدعو و ثابت فعلي در آن قرار مي گيرد ) و زير فولدر جمعي ( رزومه كل اعضا در آن قرار مي گيرد). فولدرپتانسيل ها نيز داراي دو زير بخش فولدر رزومه رشته اي – موضوعي ( رزومه افراد مدعو و ثابت فعلي در آن قرار مي گيرد) و زيربخش فولدر جمعي (رزومه كل اعضا در آن قرار مي گيرد) مي باشد.

2)     بخش‌هاي مرتبط با رزومه هر فرد بايد حداقل داراي قسمت هاي ذيل باشد . مشخصات فردي ، مشخصات و سوابق تحصيلي ، سوابق طرحهاي تحقيقاتي ، مقالات ، كتابها ، سمينارها و نشست هاي علمي ، سوابق اجرايي ، سوابق مديريتي ، سوابق جشنواره اي ، سوابق تدريس و مشاوره ، دوره هاي آموزشي گذرانده شده ، مهارتهاي ويژه و علايق ، آدرس محل كار و سكونت ،شماره تماس ، آدرس الكترونيكي و غيره .

3)     كليه رزومه ها بايد به دو صورت الكترونيك و غير الكترونيك ( تايپي ) تسليم اتاق هاي فكر شود . متن غير الكترونيك الزاماً بايد به امضا فرد متقاضي همكاري با اتاق برسد ودر زونكني كه بر اساس موضوع – رشته تنظيم شده ، ذخيره شود .

پيشنهاد مي گردد در سطح استان ،  فايل جستجوگري در محيط اكسل طراحي شده ( اين امر در خصوص تالار يك الزام است ) وآيتم هاي آن شامل نام و نام خانوادگي ، تخصص ، سال تولد ، شغل و سابقه همكاري با سازمان بهزیستی استان ، آدرس ، شماره تماس و آدرس الكترونيك باشد . اين فايل جهت هر دو فولدر اعضا فعال وفولدر  پتانسيل ها الزامي خواهد بود .
کد خبر:177
منتشرشده در: مطالب عمومی

پیوند ها

leader 1

president

mci

behzisti

irna

samed

ostandari

espancer

1480

آمار بازدید کنندگان

1409613
بازدید امروز :
بازدید این ماه :
بازدید کل :
67
42070
1409613

اوقات شرعی

  • آدرس: زنجان، خیابان امام، خیابان پانزده خرداد، اداره کل بهزیستی
  • شماره تماس:02433553804
  • شماره فکس:02433553804
  • آدرس ایمیل : info@zanjanbehzisti.ir