Loading...

دفتر توانمند سازی معلولان

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه
  • حوزه های سازمان
  • معاونت امور توانبخشی
  • دفتر توانمند سازی معلولان

دفتر توانمند سازی معلولان

1- امور توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)

طرح C.B.R (توانبخشی مبتنی بر جامعه): حقوق برابر، فرصتهای برابر، بسيج جامعه، توانمند سازی، همکاری و مشارکت چند بخش، ارتقاء کيفيت زندگی، توجه به  فقر، فرصت در امرار معاش و تحصيل.برای تمام گروه معلولان.مراحل کار:شناسایی معلول توسط دهیاریها-تشکیل پرونده فردی درمحل دهیاری-نیاز سنجی ومعرفی به بهزیستی-طرح درکمسیونهای توانبخشی اریه خدمات توسط بهزیستی شهرستان.خدمات قابل ارایه:آموزش معلول وخانواده-تامین وسایل کمک توانبخشی –اشتغال-مناسب سازی محل زندگی وحمایتهای اجتماعی.

2- حمایتهای تحصیلی: برمبنای دستورالعملهای موجودبهزیستی بخشی یاتمام هزینه های تحصیلی دردانشگاههای آزادو پیام نورتوسط سازمان پرداخت میگرددطی مراحل قانونی نظیر درخواست تشکیل پرونده و سایرمراحل عضویت دربهزیستی ضروری میباشد.

3- بیمه پایه وتکمیلی: یکی ازضرورتهای تشکیل پرونده برای معلولان ارایه خدمات بیمه ای برای مساعدت درزمینه هزینه های درمانی است سازمان بهزیستی درحوزه توانبخشی تمهیدات لازم رادراینمورد انجام داده وتلاش میکند تابرای تمامی گروهای معلولین این امکان رافراهم نماید.

4- دسترسی: تعریف:دسترسی یعنی اینکه معلولان ازامکاناتی برخوردار باشند که بتوانند بطور مستقل درجامعه حضورداشته باشند واز فرصتهای برابر درزندگی بهره مند گردند.درفرایند برابری فرصتهانظام کلی جامعه نظیر محیط فیزیکی وفرهنگی،مسکن،حمل ونقل،خدمات اجتماعی وبهداشتی،فرصتهای شغلی،آموزش،امکانات ورزشی دردسترس همه آحاد جامعه قرارمیگیرد.

5- کارت سوخت وپلاک ویژه معلولان: ارایه کمکهای مالی درزمینه تهیه سوخت مورد نیاز خودروبرای ترددونیز هماهنگیهای لازم برای دریافت پلاک ویژه دراین دفتر انجام میگیرد.

6- ایاب وذهاب: ایاب وذهاب به معلولین حوزه توانبخشی که امکان استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی راندارندپرداخت میشود.اولویت دریافت کمک هزینه ایاب وذهاب براساس نوع خدمت عبارتند از:درمان،اشتغال،آموزش وسایرامور.

روش اجرا: تشکیل پرونده –ثبت نام درسایت مربوطه-اقدام مددکاری ارایه لیست وپرداخت امور مالی

7- کمسیون پزشکی وکمسیونهای مرتبط: این کمسیونها طبق قانون برای اهداف ذیل تشکیل میشوند:تعیین میزان معلولیت افراد متقاضی برای استفاده از خدمات توانبخشی،معرفی خانواده ها به سازمان نظام وظیفه برای بهره مندی ازقانون جامع معلولین وصدور مجوزترخیص وپذیرش بیماران روانی مزمن درمراکزتحت نظارت سازمان.کمسیونهای پزشکی تشخیص معلولیت درشهرستانها وکمسیون اعصاب وروان وامورکفالتها دربهزیستی استان تشکیل میگردد.روش اجرا:درخواست متقاضی-بررسی مدارک توسط کارشناسان مرتبط-ارجاع تخصصی ومشاوره روانشناسی-طرح درکمسیون-تایید معاونت توانبخشی ومدیرکل.

8- حق پرستاری ضایعات نخاعی: طبق دستورالعمل مبالغی تحت عنوان حق پرستاری به همسریا فرد مراقب معلول ضایعه نخاعی تعلق میگیرد پس ازابلاغ اعتبار ازردیفهای قانونیف حوزه معاونت توانبخشی نسبت به پرداخت به خانواده های واجد شرایط اقدام میکند.

9- pku:ارایه خدمات به مبتلایان به این نوع بیماری توسط این دفتر اعمال میگردد.

10- آمار،بودجه وآموزش