Loading...

دفتر امور توانبخشی روزانه وتوانپزشکی

  • شما اینجا هستید:  
  • خانه
  • حوزه های سازمان
  • معاونت امور توانبخشی
  • دفتر امور توانبخشی و توانپزشکی

دفتر امور توانبخشی روزانه وتوانپزشکی

عناوین فعالیتها:

1- مراکز توانبخشی روزانه:ساماندهی امور معلولين ذهنی،روانی،جسمی حرکتی و... بمنظور کاستن از تاثير ناتوانی توانمند ساختن فرد معلول جهت رسيدن به استقلال و حضور در اجتماع، خودگردانی و کسب زندگی با کيفيت بهتر.

جامعه هدف:

- افراديکه ميزان بهره هوشی آنان در سطوح مختلف رشد از حد معمول پايين  تر بوده و قادر به سازگاری با محيط نباشند  -معلولان جسمی حرکتی شدید وخیلی شدید-بیماران روانی وسایرگروه معلولین

خدمات و فعاليتها:

- ارزيابی و شناسايي اوليه

- خدمات مددکاری – روانشناسی و مشاوره ای

- آموزشهای ويژه : الف: آموزش و توانبخشی معلولين ذهنی زير 15 سال در مراکز توانبخشی غير دولتی 

- آموزش و توانبخشی حرفه ای معلولين ذهنی بالای 15سال بتفکيک جنسيت در مراکز روزانه

- نگهداری و توانبخشی معلولين جسمی حرکتی،ضایه نخاعی-آموزش وتوانبخشی بیماران روانی مزمن-آموزش وتوانبخشی معلولان نابینا وکم بینا ونیز کم شنوا وناشنوا

- پرداخت يارانه به مراکز توانبخشی غير دولتی روزانه به منظور ارائه خدمات به معلولين

- پيگيری و ارزيابی فعاليتها

شيوه ارائه خدمات:

- مراجعه به مجتمع خدمات بهزيستی نزديک محل سکونت در خصوص تشکيل پرونده

-  معرفی از طرف مجتمع خدمات بهزيستی به اداره پذيرش و هماهنگی در شهرستان  و اداره بهزيستی شهرستانها در ساير شهرستانهای استان

- انجام معاينات و ارزشيابی هوشی واخذ مدارک سایر معلولیتها توسط پزشک و روانشناس در اداره پذيرش و هماهنگی در شهرستان ها و ادارات بهزيستی شهرستانها وطرح درکمسیونهای پزشکی

- براساس نتيجه ارزشيابی هوشی و معاينات، نيازهای مددجو مشخص شده و برای تکميل پرونده به مجتمع خدماتی معرفی می شود تا پس از طی مراحل مددکاری اجتماعی و گرفتن گزارش خانوادگی خدمات توانبخشی مورد نياز به مددجو ارائه گردد. اين خدمات عبارتند از : خدمات آموزشی، توانبخشی حرفه ای، نگهداری شبانه روزی ، خدمات اجتماعی، مثل کمک های مستمر و غير مستمر ، ارائه وسايل کمک توانبخشی و انجام خدمات پزشکی و پيراپزشکی.

2-مراکز توانپزشکی: مراکزی هستند که درآن خدمات توانبخشی مانند فیزیوتراپی ،کاردرمانی،گفتاردرمانی ،شنوایی شناسی،بینایی سنجی وخدمات ارتوپدی فنی به جامه هدف ارایه میگردد.

3-تجهیزات ووسایل کمک توانبخشی: تهیه وتوزیع وسایل کمک توانبخشی مورد لزوم کلیه گروههای معلولان نظیر ویلچر ،واکر،عصا،تشک مواج،سمعک،عصای سفیدو...

-شیوه ارایه خدمات: مراجعه مددکارمرتبط-درخواست وسیله مورد لزوم-ارزیابی توسط کارشناس توانپزشکی وتایید مسیول –مراجعه به انباروتحویل وسیله

4- توانبخشی حرفه ای: مراکزی که بصورت کارگاههای حمایتی تولیدی به معلولان خدمت می دهنددراین مراکز گروهی ازمعلولان که تواناییهای لازم رادرمراکز روزانه کسب کرده اندپذیرش ودرمحیطی امن وخارج ازتنشهای روحی به تولیددرحد تواناییهای خودمی پردازند.

5- فعالیتهای هنری معلولان: به سلسله فعالیتهایی اطلاق میشود که استعدادهای فردی وگروهی معلوین را به منصه ظهور می رساندتشکیل گروهای نمایشی،ارایه تولیدات سمعی بصری و...

6- کاشت حلزون: با توجه به اینکه کودکان ناشنوای مادرزادی درسنین کودکی بایستی ازاین خدمت استفاده کنندفلذا شناسایی این گروه ومعرفی برای دریافت مساعدتهای مالی ضرورت دارد

شیوه دریافت خدمت: مراجعه به واحدمددکاری-درخواست تشکیل پرونده-طرح درکمیسیون تشخیص معلولیت-تعیین مددکار-معرفی به کارشناس ستادودریافت مساعدت.