چاپ کردن این صفحه

دبير خانه مناسب سازي استان

  • دفعات بازدید : 5528 دفعه
  • دوشنبه, 20 مرداد 1393 ساعت 08:26
به تبعيت از دبيرخانه ستاد پيگيري و هماهنگي مناسب سازي كشور مستقر در بهزيستي كشور تلاش مي نمايد شرايطي را فراهم آورد تا موانع مشاركت افراد معلول در محيط هاي فيزيكي و موانع دسترسي به خدمات و اطلاعات براي آنان از بين برود تا افراد معلول بتوانند همانند افراد عادي در جامعه زندگي كنند.

هدف كلي: پيگيري اجراء ماده 2قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و آئين نامه اجرايي آْن در راستاي ايجاد محيط هاي قابل دسترس براي همه با رويكرد كلي و فراگير و منطبق بر ضوابط و استانداردها.

اهداف اختصاصي:

- ايجاد زمينه مشاركت اجتماعي افراد معلول در محيط خانه و محيط زندگي.

- تلاش در جهت رفع محروميت.

- زمينه سازي جهت ارتقاء سطح كيفيت زندگي معلولان.

- دستيابي فرد معلول به استقلال نسبي-توسعه كمي و كيفي مناسب سازي اماكن و مبلمان شهري.